นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.  เอทีพี 30  (“ATP30”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท      โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างมั่งคงในอนาคต

โดย TTTH มีเครือข่ายในธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ATP30 เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า อีกทั้งการร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถ Model Smart Mobility รองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า ทำให้บริษัทมีศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากทาง TTTH ในครั้งนี้ จำนวน 64.35 ล้านบาท บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

“มั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวใหม่ของ ATP30 ในการยกระดับการดำเนินงาน สร้างการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้” นายปิยะกล่าว
ด้านผู้บริหารบริษัทในเครือ  บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) กล่าวว่า ATP30 เป็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีโอกาสการเติบโตอีกมาก การร่วมมือครั้งนี้ TTTH จะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ ATP30 สามารถขยายการเติบโต การสร้างรายได้จากการให้บริการ และเพิ่มความสามารถการทำกำไรในอนาคต

นายปิยะกล่าวเสริมว่า สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นเพิ่มมาเก็ตแชร์ภาคตะวันออก ขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีความจำเป็นในการใช้บริการรถรับส่งที่มีคุณภาพและจะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและยังจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าและช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมตลอดจนลดปัญหาจราจรด้วย โมเดล Smart mobility โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโต 20% หรือมีรายได้รวมที่ 480 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 25%

อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ATP30 ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50  บาท พร้อมอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท ซึ่งการถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.53% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งการชำระในส่วนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ปี 2564

Credit: shakehoon