การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Practice) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีหลักการตามรายละเอียดต่อไปนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยางเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

รายละเอียด

Objective In order to enhance the good corporate governance regarding the rights and equitable treatment of shareholders, therefore, ATP 30 Public Company Limited has given the opportunity to its shareholders to propose the matter to be included as an agenda at every Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in advance, with reference to the criteria as described below.

Learn more

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Download

Agenda Proposal Form for the Annual General Meeting of Shareholders ATP 30 Public Company Limited

Download

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยางเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

Objective In order to enhance the good corporate governance regarding the rights and equitable treatment of shareholders, therefore, ATP 30 Public Company Limited has given the opportunity to its shareholders to nominate candidates for appointment as Directors at every Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in advance, with reference to the criteria as described below.

Learn more

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Download

Form to Nominate Candidates for Appointment as Directors For the Annual General Meeting of Shareholders

Download

หนังสือยินยอมของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

Download

The consent letter from the director nominee Page

Download