รายงานประจำปี ANNUAL REPORT

ติดต่อสอบถาม

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

รายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Practice) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีหลักการตามรายละเอียดต่อไปนี้

 • [18 มีนาคม 2567] แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

Download (TH)
Download (EN)
 • [18 มีนาคม 2567] หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Download (TH)
Download (EN)
 • แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 / Sustainability Report 2022

Download (TH)
Download (EN)
 • รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 / Sustainability Report 2021

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 มีนาคม 2565] แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 มีนาคม 2564] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 มีนาคม 2564] รายงานประจำปี 2563/Annual Report 2020

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 มีนาคม 2563] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

Download (TH)
 • [17 มีนาคม 2563] รายงานประจำปี 2562/Annual Report 2019

Download (TH)
Download (EN)
 • [1 เมษายน 2562] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

Download (TH)
 • [18 มีนาคม 2562] รายงานประจำปี 2561/Annual Report 2018

Download (TH)
Download (EN)
 • [2 เมษายน 2561] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)

Download (TH)
 • [19 มีนาคม 2561] รายงานประจำปี 2560/Annual Report 2017

Download (TH)
Download (EN)
 • [2 พฤษภาคม 2560] รายงานประจำปี 2559/Annual Report 2016

Download (TH)
Download (EN)
 • [31 มีนาคม 2559] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

Download (TH)
 • [18 มีนาคม 2559] รายงานประจำปี 2558

Download (TH)