หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Practice) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีหลักการตามรายละเอียดต่อไปนี้

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Download (TH)

INVITATION TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Download (EN)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Learn more

Guidelines for attending the Shareholders’ Meeting via electronic media (e-AGM)

Learn more

Registration Form for attending the AGM

Learn more

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Download (TH)

INVITATION TO THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Download (EN)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Download (TH)

INVITATION TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Download (EN)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Download (TH)

Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Download (EN)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download (TH)

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021.

Download (EN)

หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form