หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Practice) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีหลักการตามรายละเอียดต่อไปนี้

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Download (TH)

Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Download (EN)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download (TH)

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021.

Download (EN)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

Download (TH)

Capital Increase Report Form (F 53-4)

Download (EN)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2564 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2564 เพื่อพิจารณำอนุมัติกำไรเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยกำไรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 รายคือ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์จำกัด รวมทั้งสิ้น 65,000,000 หุ้น โดยมีสาระสำคัญ ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังน้ี

เรียนรู้เพิ่มเติม

According to the Board of Directors’ Meeting no. 1/2021of ATP 30 Public Company Limited (“the Company”) on January 20, 2021, the meeting passed a resolution to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and approve to increase the Company’s registered capital with an amount of THB.16,250,000 from the original registered capital at the amount of THB. 154,327,514.50 as the newly registered capital of THB. 170,577,514.50 by the offering of 65,000,000 newly issued shares of the Company with a par value of THB. 0.25 per share to offer to specific persons (Private Placement), named Toyota Tsusho Thai Holding Company Limited, the details of the Private Placement to allocate the newly issued ordinary shares are as follows:

Learn more

วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนนใน “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564” ของ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM)) จากสถานกำรณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดการประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่าน้ัน บริษัท จึงขอแจ้งให้ทราบถึง แนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังน้ี

เรียนรู้เพิ่มเติม

Documents and evidence required by the attendee before attending the meeting, the appointment of Proxy, Registration, Voting Criteria, Vote Counting (Through electronic media) The current situation of the new coronavirus outbreak (COVID-19) in Thailand has widened the epidemic in many areas. The Company is concerned for the health and safety of shareholders, including those who are involved in the meetings, as well as being ready to follow various measure to strictly prevent the spread of COVID-19, the Company convened on January 21, 2021, resolved to approve the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Wednesday, February 24, 2021, at 1:00 p.m., the meeting will be broadcasting live via electronic media (E-EGM) in accordance with criteria specified in the laws on an electronic meeting which the guidelines for electronic media meetings (E-EGM) are as follows:

Learn more

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

Download (TH)

Acceptance for the invitation of online meeting of ATP30 Public Company Limited

Download (EN)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

Download (TH)

Voting Method for shareholders and proxies who wish to attend the meeting via electronic media (E-EGM), able to vote on each agenda item as one shareholder will have votes equal to the number of shares, or has been authorized by a proxy, in collecting the votes through OJ International Company Limited’s E-Voting system, the dissent votes or abstain subtract from the total votes of shareholders attending the meeting. Those wishing to vote specifically against or abstain Able to send voting messages via OJ International Company Limited’s EVoting system by requesting the following information.

Download (EN)

หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form

Download Proxy Form A
Download Proxy Form B
Download Proxy Form C