หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Practice) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีหลักการตามรายละเอียดต่อไปนี้

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Download (TH)

INVITATION TO THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Download (EN)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Download (TH)

INVITATION TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Download (EN)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Download (TH)

Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Download (EN)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download (TH)

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021.

Download (EN)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

Download (TH)

Capital Increase Report Form (F 53-4)

Download (EN)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2564 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2564 เพื่อพิจารณำอนุมัติกำไรเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยกำไรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 รายคือ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์จำกัด รวมทั้งสิ้น 65,000,000 หุ้น โดยมีสาระสำคัญ ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังน้ี

เรียนรู้เพิ่มเติม

According to the Board of Directors’ Meeting no. 1/2021of ATP 30 Public Company Limited (“the Company”) on January 20, 2021, the meeting passed a resolution to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and approve to increase the Company’s registered capital with an amount of THB.16,250,000 from the original registered capital at the amount of THB. 154,327,514.50 as the newly registered capital of THB. 170,577,514.50 by the offering of 65,000,000 newly issued shares of the Company with a par value of THB. 0.25 per share to offer to specific persons (Private Placement), named Toyota Tsusho Thai Holding Company Limited, the details of the Private Placement to allocate the newly issued ordinary shares are as follows:

Learn more

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันธะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

Learn more

Conditions, Rules and Guidelines for Registration, Appointment of a Proxy, and Voting

Learn more

 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น / Map of shareholders’ meeting location

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ / MANDARIN HOTEL Bangkok

Get Direction

หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form