มาตรฐาน ตัวรถพนักงานขับรถการควบคุมการเดินรถการซ่อมบำรุง

มาตรฐาน ATP30

เราพร้อมให้ความมั่นใจกับลูกค้าเสมอ

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในงานของเราที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เราจึงมีมาตรฐานความปลอดภัยในทุกระดับเพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้อย่างแน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐาน ATP30

เราให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดโดยมีมาตรฐานครอบคลุมทุกส่วนดังต่อไปนี้

ในการกำหนดมาตรฐานของตัวรถ บริษัทฯได้ยึดหลักความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้โดยสารและข้อกำหนดต่างๆที่กฏหมายกำหนด ดังนั้นรถของบริษัทฯทุกคันจึงมีคุณลักษณะสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น จำนวนผู้โดยสาร ลักษณะที่นั่งและการติดตั้ง รวมถึงการใช้วัสดุไม่ลามไฟ ในการประกอบตัวถัง และจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง ตามลักษณะการใช้รถที่ถูกต้อง ตลอดจนมีการจับทำประกันภัย

พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบความสามารถในการขับขี่และตรวจสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับงาน และเมื่อเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯแล้วจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม ทั้งความรู้ความสามารถในการดูแลรักษารถ การขับขี่อย่างประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนจิตสำนึกในการให้บริการ อาทิเช่น หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive driving technique) เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานขับรถสามารถให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

ในการบริหารการเดินรถบริษัทฯจะทำการประเมินความเสี่ยงในทุกเส้นทาง (Route survey) ก่อนเริ่มทำการเดินรถเพื่อค้นหาความเสี่ยงในเส้นทางนั้นๆเพื่อนำมาสื่อสารกับพนักงานขับรถที่จะต้องใช้เส้นทางดังกล่าว รถทุกคันของบริษัทฯจะติดตั้งระบบติดตามรถแบบ Real time เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะทำการตรวจสอบสถานะของรถตลอด 24 ชั่วโมงและทำการบันทึกสถานะของรถตามที่กำหนดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ