ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 170,577,514.50 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 170,577,514.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 682,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,876  ราย

ลำดับรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะ80,325,00011.77%
2บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด65,000,0009.53%
3นาย ปิยะ เตชากูล55,100,0008.08%
4นาง สายสุทธิ์ เตชากูล44,419,8946.51%
5นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์16,632,1996.27%
6นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์16,159,5002.37%
7นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ12,656,2501.85%
8นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์12,632,1991.85%
9นาย ดาวฤกษ์ ธนามี11,500,0001.69%
10น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์10,912,4031.60%