ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 170,577,514.50 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 170,577,514.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 682,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 ดังนี้

ลำดับรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะ80,325,00011.77%
2บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด65,000,0009.53%
3นาย ปิยะ เตชากูล55,050,0008.07%
4นาง สายสุทธิ์ เตชากูล45,419,8946.66%
5นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์42,750,0006.27%
6นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์28,830,1994.23%
7นาย พงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์16,159,5002.37%
8นาง นาธฤดี ศรีประจิตติชัย16,100,0002.36%
9นาย บัณฑิต ตุงคะเศรณี15,372,0002.25%
10นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ12,656,2501.85%