ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 170,577,514.50 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 170,577,514.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 682,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น10 รายแรก ตามข้อมูลการปิดสมุดวันที่ 11 เมษายน 2566 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,203 ราย

ลำดับรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะ92,981,25013.63%
2บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด65,000,0009.53%
3นาย ปิยะ เตชากูล55,200,0008.09%
4นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์42,750,0006.27%
5นาง สายสุทธิ์ เตชากูล 42,380,4946.21%
6นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์17,117,1992.51%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด16,400,2062.40%
8นาย พงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์16,159,5002.37%
9นางสาว วิภาวี กรมดิษฐ์10,870,3031.59%
10นาย สาริศ พานิชชีวะ9,660,0001.42%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น313,791,10645.99%
รวมจำนวนหุ้น682,310,058100%