รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ATP30

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียนรู้เพิ่มเติม

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 2024

Learn more

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียนรู้เพิ่มเติม

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 2023

Learn more

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียนรู้เพิ่มเติม

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 2022

Learn more

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุมฯ”) ของบริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)(“บริษัท”) จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ช้ัน 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ต่อที่ประชุมว่าบริษัท กำหนดมาตรการป้องกัน และรองรับความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัด ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งคำแนะนำ หรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี

เรียนรู้เพิ่มเติม

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 1 April 2021 at 10.00 hours venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok. Mr. Chartchai Panichewa was the Chairman of the meeting (“Chairman”) and Ms. Praewwan Onprapai was the moderator of the meeting (“moderator”)
The moderator has announced that the COVID-19 prevention policy with adhered of Department of Disease Control, Ministry of Public Health as follow…

Learn more

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563(“การประชุมฯ”)ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสรโครงการชีวาวัลย์ปิ่นเกล้า-สาทร เลขที่ 188 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี

เรียนรู้เพิ่มเติม

Time and Venue: The Annual General Meeting of Shareholders was held on April 1, 2020at 10.00 hours venue the clubhouse of Cheewawan Pinklao-Sathorn, 188 Phutthamonthon Sai 1 Road, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170. Mr. Chartchai Panichewa was the Chairman of the meeting (“Chairman”) and Ms. Praewwan Onprapai was the moderator of the meeting (“moderator”) The moderator has announced that the COVID-19 prevention policy with adhered of Department of Disease Control, Ministry of Public Health as follow…

Learn more