คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดี Code of conduct

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนนำมาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกจิการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Download

ATP30