คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ Business Ethics Guide

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนนำมาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกจิการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Download (TH)
Download (EN)

ATP30