ข้อบังคับ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) COMPANY RULES

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนนำมาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกจิการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Download

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.