ธุรกิจของเรา

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (ISO39001: 2012 Road traffic safety management system)

ติดต่อเรา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก

ติดต่อเรา

รถบัส

0 คัน

รถมินิบัส/ไมโครบัส

0 คัน

รถตู้ไฟฟ้า/รถมินิบัสไฟฟ้า

0 คัน

รถตู้/รถตู้ VIP

0 คัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

นโยบายการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจและวัตถุประสงค์ (Mission)

  • รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน

  • การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและควบคุมการเดินรถเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

  • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท (Strategy)

  • การรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

  • การพัฒนาระบบปฏิบัติการและมาตรฐานการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

  • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

  • ระยะเวลา 1 ปี : บริษัทฯยังมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลักและพันธกิจขององค์กร โดยวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการประมาณ 20% จากลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่จากการขยายจำนวนรถที่ให้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาอัตราการสร้างผลตอบแทนให้ดีขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

  • ระยะเวลา 3 ปี : บริษัทฯยังมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการเดินรถควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ระยะยาวและรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต