ข้อบังคับ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนนำมาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกจิการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Download

ATP30