ข้อบังคับ2021-02-16T12:27:09+07:00

ข้อบังคับ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนนำมาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกจิการที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Download

ATP30

ข้อบังคับบริษัท2021-02-12T15:03:17+07:00

ธุรกิจของเรา

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system)

ติดต่อเรา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก

ติดต่อเรา

รถบัส

400 คัน

รถมินิบัส/ไมโครบัส

50 คัน

รถตู้ VIP

10 คัน

รถตู้

13 คัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

นโยบายการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจและวัตถุประสงค์

  • รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน

  • การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและควบคุมการเดินรถเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

  • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท (Strategy)

  • การรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

  • การพัฒนาระบบปฏิบัติการและมาตรฐานการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

  • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

  • ระยะเวลา 1 ปี : บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นดำเนินงานตามกลยุทธ์หลักและพันธกิจขององค์กร โดยวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการประมาณ 5-10% จากลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่จากการขยายพื้นที่นอกเขตภาคตะวันออก อีกทั้งการบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีไม่น้อยกว่า 5-10% และรักษาอัตราการทำกำไรไม่ต่ำกว่า 10%

  • ระยะเวลา 3 ปี : บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักขับอย่างมืออาชีพ การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์และรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

What We Will Cover

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Frequently Asked Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

Go to Top