Our organization

องค์กรของเรา

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย
วันที่เริ่มดำรง
ตำแหน่งกรรมการ
ครั้งแรก
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
31 ตุลาคม 2548
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
กรรมการ
รองกรรมการ31 ตุลาคม 2548
นายปิยะ เตชากูล
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
/ผู้บริหารสูงสุด /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
31 ตุลาคม 2548
นางสมหะทัย พานิชชีวะกรรมการ
กรรมการ
30 เมษายน 2556
นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
30 เมษายน 2556
นายกำชัย บุญจิรโชติกรรมการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
30 เมษายน 2556
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
25 กุมภาพันธ์ 2563
นายสุจิตร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์กรรมการกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง21 กุมภาพนธ์ 2566

หมายเหตุ 

  • ลำดับที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งนายสุจิตร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร ที่ลาออก
  • นางสุกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 62.50
  • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 37.50
  • ปี 2565 ไม่มีพบว่า กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
  • ปี 2565 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ
  • ปี 2565 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ
  • ปี 2565 ไม่พบว่ามี กรรมการหรือผู้บริหารมีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ... และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • ปี 2565 ไม่พบว่ามี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
  • ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท 2 ใน 3  ร่วมลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท