Our organization

องค์กรของเรา

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย
วันที่เริ่มดำรง
ตำแหน่งกรรมการ
ครั้งแรก
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
31 ตุลาคม 2548
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
กรรมการ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา
31 ตุลาคม 2548
นายปิยะ เตชากูล
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
/ผู้บริหารสูงสุด /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
31 ตุลาคม 2548
นางสมหะทัย พานิชชีวะกรรมการ
กรรมการ
30 เมษายน 2556
นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
30 เมษายน 2556
นายกำชัย บุญจิรโชติกรรมการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
30 เมษายน 2556
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
(แทน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ)
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
25 กุมภาพันธ์ 2563
นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพรกรรมการกรรมการ1 เมษายน 2564

หมายเหตุ :

 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 .. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 .. 2563 เป็นต้นไป
 • ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” ซึ่งมีเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
 • นางสุกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 • นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14
 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86
 • ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
 • ปี 2563 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ และ นางสมหะทัย พานิชชีวะ
 • ปี 2563 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ
 • ปี 2563 บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ... และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ปี 2563 ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
 • ปี 2564 บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร ตามสัดส่วนการเพิ่มทุนร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว