Our organization

องค์กรของเรา

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย
วันที่เริ่มดำรง
ตำแหน่งกรรมการ
ครั้งแรก
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
31 ตุลาคม 2548
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
กรรมการ
รองกรรมการ31 ตุลาคม 2548
นายปิยะ เตชากูล
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
/ผู้บริหารสูงสุด /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
31 ตุลาคม 2548
นางสมหะทัย พานิชชีวะกรรมการ
กรรมการ
30 เมษายน 2556
นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
30 เมษายน 2556
นายกำชัย บุญจิรโชติกรรมการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
30 เมษายน 2556
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
(แทน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ)
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
25 กุมภาพันธ์ 2563
นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพรกรรมการกรรมการ1 เมษายน 2564

หมายเหตุ 

 • ลำดับที่ 8 แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ลำดับที่ 5 ตามที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564 ได้มีแต่งตั้งนายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด *ถือเป็นการเข้าประชุมครบวาระจากที่ได้รับแต่งตั้ง
 • นางสุกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 62.50
 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 37.50
 • ปี 2564 ไม่มีพบว่า กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
 • ปี 2564 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ
 • ปี 2564 มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ
 • ปี 2564 ไม่พบว่ามี กรรมการหรือผู้บริหารมีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ... และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ปี 2564 ไม่พบว่ามี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
 • ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท 2 ใน 3  ร่วมลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท