ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 154,327,514.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยทั้งปี 1.44 บาท

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1

ครอบครัวพานิชชีวะ

118,125,000

19.14

นายชาติชาย พานิชชีวะ

80,325,000

13.01

นางสมหะทัย พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )

9,450,000

1.53

นายพาทิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )

9,450,000

1.53

นายสาริศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )

9,450,000

1.53

.. อาภาพิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )

9,450,000

1.53

2

ครอบครัวเตชากูล

100,419,894

16.27

นายปิยะ เตชากูล

55,000,000

8.91

นางสายสุทธิ์ เตชากูล (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายปิยะ)

45,419,894

7.36

3

ครอบครัวกรมดิษฐ์

72,140,199

11.69

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

42,750,000

6.93

บจ. กรมดิษฐ์ คอร์ป

29,390,199

4.76

4

นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์

16,159,500

2.62

5

นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี

15,372,000

2.49

6

นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์

12,837,903

2.08

7

นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ

12,656,250

2.05

8

นางสาวจิตติมา จารุภราดา

9,846,700

1.60

9

นายอภิรเมธ อุตรวณิช

8,405,400

1.36

10

นายสุพัฒน์ ค้าผล

8,350,000

1.35

รวม 10 รายแรก

374,312,846

60.84

อื่นๆ

242,997,212

39.36

รวม

617,310,058

100.00