ATP30 รับอานิสงส์โควิด-19 รอบใหม่ ลูกค้าขอใช้บริการรถรับส่งเพิ่ม ตอบสนอง Social Distancing พร้อมให้ความร่วมมือ ควบคุมการแพร่ระบาดรถรับส่งสาธารณะเข้มงวด เผยกลยุทธ์กระจายกลุ่มอุตสาหกรรมลดความเสี่ยง ด้านผู้ประกอบการมี ประสบการณ์ปรับตัวรับมือ
นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) หรือ ATP30 ผู้ดําเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจาก แหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติยกระดับให้ พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งบริษัทให้บริการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการของ ATP30 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสายการผลิต ซึ่งไม่สามารถทํางานจากที่บ้านได้ (Work From Home) ส่ง ผลให้มีความจําเป็นต้องใช้รถบริการรถรับส่ง และเพื่อตอบสนอง Social Distancing ตามนโยบายภาครัฐ ทางโรงงานจึงมีความต้องการขอใช้ บริการรถรับส่งเพิ่มขึ้น เพื่อเว้นระยะห่างให้กับพนักงาน โดยบริษัทได้จัดเตรียมรถเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว พร้อมดําเนินการมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยุทธ์กระจายกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทําให้บริษัทยังสามารถรับรู้รายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับ ประโยชน์จากวิกฤติโควิด-19 อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ประกอบการมีประสบการณ์ จึงเชื่อว่าจะสามารถปรับตัวรับมือการแพร่ระบาดรอบใหม่นี้ได้ดีขึ้น
Credit: “โควิด” ดันธุรกิจ ATP30 โตขึ้น โรงงานใช้รถบัสเพิ่ม สนอง Social Distancing – Trans Time News