247585349483416

267209080280736

735384569969028

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบรถบัสรับ-ส่งพนักงานจำนวน 4 คันโดยมีคณะกรรมการตรวจรับของกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ ดำเนินการตรวจรับและทดสอบรถดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยกลุ่มบริษัท เอส ซี จี เคมีคอลส์ จะใช้รถบัสนี้ให้บริการรับ-ส่งพนักงานของโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง