400646458845586

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดย คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) และ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนาม