248056557727978 745508661027998

นับตั้งแต่เครือไทยออยล์ริเริ่มแนวทางในการพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบ เมื่อปี 2553 เรื่อยมา  ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน (CSR in Supply Chain) โดยได้คัดเลือกกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบจำนวน 12 ราย เข้าร่วมโครงการฯ โดย บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด เป็น 1 ใน 12 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ส่ง คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม

เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดการฝึกอบรมให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้รับเหมาและ ผู้ส่งมอบของโครงการฯ ณ  ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานภูไบ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดทำรายงานโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นวิทยากร  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าทำการทวนสอบ (Verification) ของผู้ร่วมโครงการฯ ต่อไป  ในโอกาสนี้ คุณพรอินทร์ แม้นมาลัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ (PD)ได้กล่าวเปิดและปิดการอบรม