205429358407855
ตามที่บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ไทยออยล์ (มหาชน) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที 14 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีพนักงานจากทุกฝ่ายในบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว