22

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 ฝ่ายบรรษัทภิบาลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าพบคณะกรรมการบริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชาติชาย พานิชชีวะและ คุณสุวรรณี คำมั่น  เพื่อแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนใหม่” เพื่อเป็นแนวทางด้านการดำเนินกิจการต่อไป