11745617_875886619166543_1801683066787455003_n 11751934_875886565833215_8154304121663857429_n

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (ATP30) นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย สมศักดิ์ ศิริิชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายเอกจักร บัวหภักดี ผู้อ านวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ แก่นักลงทุน ณ ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ