บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารรับ-ส่ง บุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จากนั้นจึงได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จนเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วัน ที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังน้ี ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม ที่อยู่ เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่อยู่ เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160