ATP30 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม1.58 บาท EEC VISA หนุนการเติบโตต่อเนื่อง

  • กำไรงวด 1Q67 ฟื้นตัวแรง 244%YoY +8%QoQ : งวด 1Q67 มีรายได้จากการให้บริการ 177 ล้านบาท +6%YoY +2%QoQ โดยมีลูกค้าใหม่ เริ่มบริการในช่วง 4Q66 เพิ่มจำนวนรถที่บริการอีก 16 คัน ขณะที่การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ทำได้ดีและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นปรับดีขึ้นสู่ 20% จาก 19% ใน 4Q66 และ 15% ใน 1Q66 ที่นำรถไปปรับปรุงสภาพ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้เท่ากับ 9% ลดลงจาก 10.2% ใน 1Q66 อย่างไรก็ดีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้เงินมาใช้ปรับปรุงสภาพรถเก่าและซื้อรถใหม่จำนวน 67 คันตั้งแต่ต้นปี 66 ส่งผลให้ 1Q67 มีกำไรสุทธิ10 ล้านบาท +244%YoY +8%QoQ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6% ปรับดีขึ้นจาก 2% ใน 1Q67 และ 5.6% ใน 4Q66
  • แนวโน้ม 2Q67 คำดจะดีกว่า 1Q67 และครึ่งปี หลังมีแนวโน้มดีกว่าครึ่งปี แรก : ผลการดำเนินงานมีโอกาสปรับดีขึ้นทุกไตรมาสจากการนำารถที่ปรับปรุงสภาพและกลับมาให้บริการเกือบ 90% จำนวนรถบริการที่เพิ่มขึ้น และจำนวนรถที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบแล้วมีจำนวน 25 คัน ส่งผลให้กำไร 2Q67 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ และเพิ่มขึ้นมาก YoY
  • ปรับคำดการณ์กำไรปี 67 ลดลง 9% แต่ยังเติบโต 49%YoY : เรายังคงประมาณการรายได้ในปี 67 ตามเดิมที่ 700 ล้านบาทซึ่งเติบโต 5%YoY และคงสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่ 20% แต่ปรับเพิ่มสมมติฐานคชจ.ขายและบริหารเพิ่มขึ้น 7% ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ลดลง 9% เหลือ 43 ล้านบาท ซึ่งยังเห็นการเติบโต 49% YoY กำไร 1Q67 คิดเป็น 24% ของประมาณกำไรทั้งปี
  • การดำเนินงานด้าน ESG : บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจำกัดและทำลายของเสียตามกรรมวิธี ที่ถูกต้อง ด าเนินโครงการติดตั้งระบบ Solar rooftop บนหลังคาโรงซ่อมบำรุงและลานจอดรถ การใส่ใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ T-ver และการทยอยใช้รถบัสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดในการให้บริการให้มากขึ้น (ปลายปี 66 มีรถไฟฟ้า โดยสาร 8 คันและอยู่ระหว่างจัดซื้อเพิ่มเติม) นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างนำเสนอรายละเอียดการคำนวณคาร์บอนให้กับลูกค้า
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยปรับลดราคาเหมาะสมเหลือง 58 บาท : ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของรายได้จากการ ให้บริการรถรับส่งพนักงานในพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งจะรับได้ประโยชน์จากมาตรการ EEC Free Visa ใน การประเมินราคาเหมาะสมสำหรับปี 67 ซึ่งอิง Prospect PER ที่ระดับ 27 เท่าซึ่งสอดคล้องกับค่า P/E เฉลี่ย โดยประมาณกำไรต่อหุ้นในปี 67 ได้เท่ากับ 0.063 บาท คำนวณราคาเหมาะสมใหม่ได้เท่ากับ 1.58 บาท (จากเดิม 1.84 บาท) ซึ่งยังมีอัพไซต์จากราคาปิดล่าสุด เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
  • Disclaimer : ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วน เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ ก็ได้
  • ข้อสำคัญ: ท่านต้องรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมลูและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานบทวิเคราะห์ การนำรายงานฉบับนี้ไปใช้ต่อต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมลูและคำสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้
  • การเปิดเผยผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นนการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นการสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองผลการปฏิบัติงาน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงการนำเสนอผลการประเมินโดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าว เป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มิได้ยินยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่มา : www.cgthailand.org

ที่มา: Globlax research department/ Analyst : Wilasinee Boonmasungsong 02 672 5937 wilasinee@globlex.co.th