วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ขอความอนุเคราะรถรับ-ส่งนักเรียนพร้อมคณะครู จำนวน ๓๐๐ คน   ในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีและห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือท้องถิ่นไทย (กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้อย”) ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือกัญจนัช  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

S__33488902  S__33488913   S__33488915

S__33497096  S__12615686   S__12615685

S__12615688   S__12615689     S__12615687