S__712762

คุณชาติชาย พานิชชีวะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ คุณปิยะ เตชากูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) พร้อมด้วย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธาณกรรมการบริหาร คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (ที่1 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA) ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณรพี สุจริตกุล  (ที่ 3 จากขวา) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็น เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดี