ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อสอบถาม
 • [10 พฤษภาคม 2567] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 พฤษภาคม 2567] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 เมษายน 2567] การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Download (TH)
Download (EN)
 • [2 เมษายน 2567] มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Download (TH)
Download (EN)
 • [18 มีนาคม 2567] แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [6 มีนาคม 2567] หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบย่อ)

Download (TH)
Download (EN)
 • [23 กุมภาพันธ์ 2567] แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล

Download (TH)
Download (EN)
 • [23 กุมภาพันธ์ 2567] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
Download (TH)
Download (EN)
 • [23 กุมภาพันธ์ 2567] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
Download (TH)
Download (EN)
 • [28 ธันวาคม 2566] แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [18 ธันวาคม 2566] แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 พฤศจิกายน 2566] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 พฤศจิกายน 2566] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

Download (TH)
Download (EN)
 • [6 กันยายน 2566] แจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการลูกค้า

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 สิงหาคม 2566] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาส 2-2566 (F45)

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 สิงหาคม 2566] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2-2566

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤษภาคม 2566] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาส1-2566 (F45)

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤษภาคม 2566] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1-2566

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 มีนาคม 2566] การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [2 มีนาคม 2566] หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แบบย่อ)

Download (TH)
Download (EN)
 • [28 กุมภาพันธ์ 2566] แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [21 กุมภาพันธ์ 2566] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [21 กุมภาพันธ์ 2566] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี

Download (TH)
Download (EN)
 • [21 กุมภาพันธ์ 2566] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล แก้ไขข้อบังคับและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)

Download (TH)
Download (EN)
 • [15 ธันวาคม 2565] แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566

Download (TH)
Download (EN)
 • [15 ธันวาคม 2565] แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุม AGM ปี 2566

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤศจิกายน 2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤศจิกายน 2565] สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาสที่ 3/2565 (F45)

Download (TH)
Download (EN)
 • [18 ตุลาคม 2565] แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 สิงหาคม 2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 สิงหาคม 2565] สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2

Download (TH)
Download (EN)
 • [2 สิงหาคม 2565] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤษภาคม 2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤษภาคม 2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

Download (TH)
Download (EN)
 • [29 เมษายน 2565] แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหนี้ที่สายงานบัญชีและการเงิน

Download (TH)
Download (EN)
 • [1 เมษายน 2565] มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 มีนาคม 2565] แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [7 มีนาคม 2565] แจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการลูกค้า

Download (TH)
Download (EN)
 • [22 กุมภาพันธ์ 2565] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [22 กุมภาพันธ์ 2565] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)

Download (TH)
Download (EN)
 • [22 กุมภาพันธ์ 2565] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [31 ธันวาคม 2564] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [15 ธันวาคม 2564] การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [23 พฤศจิกายน 2564] แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 พฤศจิกายน 2564] คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 พฤศจิกายน 2564] สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2564 (F45) แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [1 พฤศจิกายน 2564] แจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ

Download (TH)
Download (EN)
 • [22 กันยายน 2564] แจ้งการดำเนินการธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจเดิม การให้บริการ บริหารจัดการการเดินรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus)

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 สิงหาคม 2564] คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 สิงหาคม 2564] สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2564 (F45) แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [2 สิงหาคม 2564] แจ้งการดำเนินการธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจเดิม

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 กรกฎาคม 2564] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Download (TH)
Download (EN)
 • [13 พฤษภาคม 2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.. 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [13 พฤษภาคม 2564] สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาสที่ 1/2564(F45) เเบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [12 เมษายน 2564] การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [07 เมษายน 2564] แจ้งการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [01 เมษายน 2564] แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [01 เมษายน 2564] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [18 มีนาคม 2564] แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 มีนาคม 2564] หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [15 มีนาคม 2564] SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

Download (TH)
 • [12 มีนาคม 2564] SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564

Download (TH)
 • [11 มีนาคม 2564] การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 มีนาคม 2564] การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [09 มีนาคม 2564] แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

Download (TH)
Download (EN)
 • [08 มีนาคม 2564] กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

Download (TH)
Download (EN)
 • [01 มีนาคม 2564] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [01 มีนาคม 2564] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่ม Template)

Download (TH)
 • [03 มีนาคม 2564] SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 กุมภาพันธ์ 2564] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 กุมภาพันธ์ 2564] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 กุมภาพันธ์ 2564] แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 กุมภาพันธ์ 2564] เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [27 มกราคม 2564] การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [20 มกราคม 2564] การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขาย PP และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [14 ธันวาคม 2563] แจ้งผลการต่ออายุใบอนุญาต ประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง

Download (TH)
Download (EN)
 • [14 ธันวาคม 2563] ประกาศวันหยุดประจำปี 2564

Download (TH)
Download (EN)
 • [23 พฤศจิกายน 2563] แจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 พฤศจิกายน 2563] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)_แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 พฤศจิกายน 2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 พฤศจิกายน 2563] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 พฤศจิกายน 2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [24 กรกฎาคม 2563] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [12 พฤษภาคม 2563] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [12 พฤษภาคม 2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [15 เมษายน 2563] การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [1 เมษายน 2563] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [30 มีนาคม 2563] แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [30 มีนาคม 2563] แจ้งยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (วันสงกรานต์)

Download (TH)
Download (EN)
 • [27 มีนาคม 2563] แจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 (Covid-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [23 มีนาคม 2563] ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)

Download (TH)
Download (EN)
 • [26 กุมภาพันธ์ 2563] แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 กุมภาพันธ์ 2563] แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 กุมภาพันธ์ 2563] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 กุมภาพันธ์ 2563] สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

Download (TH)
Download (EN)
 • [29 มกราคม 2563] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [24 ธันวาคม 2562] แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563

Download (TH)
Download (EN)
 • [24 ธันวาคม 2562] ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 ธันวาคม 2562 ] แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก

Download (TH)
Download (EN)
 • [5 พฤศจิกายน 2562] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)

Download (TH)
Download (EN)
 • [5 พฤศจิกายน 2562] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)_แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [5 พฤศจิกายน 2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 สิงหาคม 2562] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 สิงหาคม 2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [26 กรกฎาคม 2562] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [31 พฤษภาคม 2562] หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มิถุนายน 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [24 พฤษภาคม 2562] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F53-5) ครั้งสุดท้าย

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤษภาคม 2562] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤษภาคม 2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [24 เมษายน 2562] 26 เมษายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ATP30-W1

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 เมษายน 2562] แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [4 เมษายน 2562] การไม่ปรับสิทธิของ ATP30-W1

Download (TH)
Download (EN)
 • [3 เมษายน 2562] มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 มีนาคม 2562] การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ATP30-W1

Download (TH)
Download (EN)
 • [21 มีนาคม 2562] แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ ATP30-W1

Download (TH)
Download (EN)
 • [26 กุมภาพันธ์ 2562] กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

Download (TH)
Download (EN)
 • [26 กุมภาพันธ์ 2562] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [26 กุมภาพันธ์ 2562] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [25 กุมภาพันธ์ 2562] แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [29 มกราคม 2562] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 มกราคม 2562] การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 มกราคม 2562] หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [28 ธันวาคม 2561] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F53-5)

Download (TH)
Download (EN)
 • [14 ธันวาคม 2561] แจ้งผลการประกวดราคา

Download (TH)
Download (EN)
 • [11 ธันวาคม 2561] วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 พฤศจิกายน 2561] แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [6 พฤศจิกายน 2561] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [6 พฤศจิกายน 2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 กันยายน 2561] แจ้งการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจเดิม

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 สิงหาคม 2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 สิงหาคม 2561] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [20 กรกฎาคม 2561] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [6 กรกฎาคม 2561] หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [29 มิถุนายน 2561] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F53-5)

Download (TH)
Download (EN)
 • [14 มิถุนายน 2561] แจ้งผลการประกวดราคา

Download (TH)
Download (EN)
 • [4 มิถุนายน 2561] แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 พฤษภาคม 2561] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [8 พฤษภาคม 2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [12 เมษายน 2561] แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 เมษายน 2561] การไม่ปรับสิทธิของ ATP30-W1

Download (TH)
Download (EN)
 • [3 เมษายน 2561] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [2 เมษายน 2561] แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)

Download (TH)
 • [19 มีนาคม 2561] รายงานประจำปี 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • [16 มีนาคม 2561] แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท

Download (TH)
Download (EN)
 • [5 มีนาคม 2561] แจ้งผลการประกวดราคา

Download (TH)
Download (EN)
 • [28 กุมภาพันธ์ 2561] แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)

Download (TH)
Download (EN)
 • [27 กุมภาพันธ์ 2561] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [27 กุมภาพันธ์ 2561] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • [27 กุมภาพันธ์ 2561] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [29 มกราคม 2561] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30 – W1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • [22 มกราคม 2561] การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 มกราคม 2561] หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [3 มกราคม 2561] แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F35-5)

Download (TH)
Download (EN)
 • [21 พฤศจิกายน 2560] แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [16 พฤศจิกายน 2560] วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561

Download (TH)
Download (EN)
 • [7 พฤศจิกายน 2560] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [7 พฤศจิกายน 2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • [16 ตุลาคม 2560] แจ้งผลการประมูลและต่อสัญญาให้บริการ

Download (TH)
Download (EN)
 • [12 ตุลาคม 2560] แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

Download (TH)
 • [23 สิงหาคม 2560] การแจ้งผลการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน BS ISO39001 : 2012

Download (TH)
Download (EN)
 • [23 สิงหาคม 2560] แจ้งผลการประกวดราคา

Download (TH)
Download (EN)
 • [10 สิงหาคม 2560] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 สิงหาคม 2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 สิงหาคม 2560] สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [20 กรกฏาคม 2560] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • [19 กรกฏาคม 2560] แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

Download (TH)
Download (EN)
 • [12 กรกฏาคม 2560] แจ้งผลการประกวดราคา บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

Download (TH)
Download (EN)
 • [7 มิถุนายน 2560] ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ATP30-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • การพิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

Download (TH)
 • [24 พฤษภาคม 2560] แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

Download (TH)
Download (EN)
 • [9 เมษายน 2560] คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • สรุปผลการดำเนินของบจ.ไตรมาสที่ 1 (F45-1) / Reviewed Quarter 1 F/S (F45-1)

Download (TH)
Download (EN)
 • [5 พฤษภาคม 2560] หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

Download (TH)
Download (EN)
 • [3 พฤษภาคม 2560] แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

Download (TH)
Download (EN)
 • [2 พฤษภาคม 2560] รายงานประจำปี 2559

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 เมษายน 2560] รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Download (TH)
 • [3 เมษายน 2560] แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

Download (TH)
Download (EN)
 • [17 เมษายน 2560] หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Download (TH)
 • [8 มีนาคม 2560] เงินสดและหุ้นปันผล,ออก ATP30-W1, กำหนด AGM ปี 2560 (แก้ไขที่ 2)

Download (TH)
 • [22 กุมภาพันธ์ 2560] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 2560

Download (TH)
 • [22 กุมภาพันธ์ 2560] รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

Download (TH)